เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าอาหารด้วย Supply Chain Management

          เรียน สมาชิกสถาบันอาหาร และ ผู้สนใจ

 

ตามที่ สถาบันอาหาร  องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม  มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทุกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากล จะดำเนินการจัดทำโครงการให้คำปรึกษา และแนะนำการจัดทำระบบคุณภาพ HACCP โดยรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วมโครงการให้เข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ให้มีความพร้อมในการแข่งขันได้ในระดับโลก เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ สถาบันอาหารจึงจัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ   “ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าอาหารด้วย Supply Chain Management  ”

 

         เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการผลิตด้วยระบบมาตรฐาน HACCP  และเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ของการนำสู่การเป็นกฎหมาย  จากผู้เชี่ยวชาญ

     

  ดังนั้น สถาบันฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อดังดกล่าว ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2550 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องภานุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์

  

  ท่านใดสนใจสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนากลับมาที่  คุณนัชชา แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ สถาบันอาหาร โทรศัพท์ 0-2886-8088 โทรสาร 0-2-886-8106-7  อีเมล์ natchal@nfi.or.th

  


                   กำหนดการ และแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา
                               
 
Click to download now 
Date: 11 พศจิกายน 2550
Viewed: 2878
Copyright 2005 © ThaiFoodToWorld.com All Right Reserved