โครงการความร่วมมือการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย – เกาหลี

 

                เมื่อวันที่ 4 – 16  สิงหาคม  ที่ผ่านมามีการจัด “ โครงการความร่วมมือการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย – เกาหลี ”  ขึ้น ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทางภาควิชาอาชีวศึกษา  ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  บริษัทฮุนได(ประเทศไทย)  บริษัทฮุนไดประเทศไทยเกาหลี  และ  Taekyeung  College  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ได้จัดทำ “ โครงการความร่วมมือการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย – เกาหลี ” ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยน ที่จะจัดขึ้นในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  และเป็นโอกาสการฉลองความสัมพันธไมตรี  ระหว่างสองประเทศ  คือ  ประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลีครบรอบ  50   ปี ในปีนี้อีกด้วย

 

 

                                                

 

 

โดยมีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันสอนหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ในประเทศไทย  จำนวน  8  สถาบัน ซึ่งส่งนิสิตเป็นตัวแทนจำนวน 20  คน  และนักศึกษาเกาหลีที่เรียนในสาขาอาหารจำนวนอีก 20 คน  จาก 10 สถาบันในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและวัฒนธรรมการประกอบอาหารของทั้ง ไทยและสาธารณรัฐเกาหลี  แบ่งเป็นภาคทฤษฎี  6  ชั่วโมง  และภาคปฏิบัติ  24  ชั่วโมง  โดยจะมีการร่วมทำอาหารเกาหลีอีก 1 ครั้ง  สำหรับผู้ร่วมงานจำนวน 75 คน  ในวันปิดโครงการ

 

 

 

                นอกจากนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบ 2 แห่ง  คือ  ตลาดสะพานใหม่และปากคลองตลาด  และได้เที่ยวชมวัดพระแก้ว  วัดโพ  และยังได้จัดกิจกรรมทำอาหารไปเลี้ยงเด็กกำพร้าจำนวน 150 คน อีกด้วย  โดยมี  Professor Dr.Kim,  Hyung  Ryul  และ  Professor  Kim  In  Song เป็นผู้สอนการทำอาหารเกาหลี และส่วนผู้สอนอาหารไทย  คือ  ผศ.ทัศนีย์  โรจนไพบูลย์  และ ผศ.ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกุล

 

                ซึ่งได้สถานที่การดำเนินโครงการได้แก่  คณะศึกษาศาสตร์  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์  และการจัดโครงการความร่วมมือนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมืออย่างดี  ผู้เชี่ยวชาญอาหารไทยที่ร่วมรับประทานอาหารเกาหลี  พึงพอใจในกิจกรรมการนำเสนอและรสชาติอาหาร  นอกจากนี้นิสิตนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด..อีกด้วย

 

                                   
Date: 9 กันยายน 2551
Viewed: 3257
Copyright 2005 © ThaiFoodToWorld.com All Right Reserved